Jayati Ghosh, C.P. Chandrasekhar and Prabhat Patnaik